Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

I Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

 

Tytuł projektu – Moduł sztucznej inteligencji w platformie do optymalizacji procesów MAKIGAMI

 

Celem głównym projektu jest rozwój platformy mapowania, optymalizacji i automatyzacji procesów MAKIGAMI poprzez opracowanie modułu CURIE umożliwiającego automatyczną optymalizację procesów w oparciu o wielowymiarową analizę przetwarzanych w organizacji danych biznesowych, analizę decyzji podejmowanych przez pracowników i wielu atrybutów w tym także niezdefiniowanych przez użytkowników na etapie projektowania procesu.

 

Efektem realizacji projektu będzie platforma MAKIGAMI rozszerzona o w pełni funkcjonalny moduł CURIE, który umożliwi automatyzację znacznej części pracy człowieka oraz przewidywanie i proponowanie najefektywniejszych działań w zakresie optymalizacji procesów oraz zarządzania efektywnością działań przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 1 096 390,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 824 433,92 PLN

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu – Internacjonalizacja innowacyjnej platformy Makigami

Celem głównym projektu internacjonalizacja innowacyjnej platformy do zarządzania procesami biznesowymi – MAKIGAMI. Projekt zakłada promocję produktu na rynkach zagranicznych, w tym na perspektywicznych rynkach pozaunijnych.

Cele szczegółowe projektu to:

– pozyskanie klientów,

– pozyskanie potencjalnych partnerów i dystrybutorów,

– pozyskanie pozytywnych opinii o produkcie od potencjalnych klientów i partnerów,

– wprowadzenie na arenę międzynarodową polskiej marki produktowej.

Efektem realizacji projektu będzie rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Umożliwi to pozyskanie przychodów z eksportu, rozwój firmy i jej działalności eksportowej. Planowane jest pozyskanie minimum 20 klientów i osiągnięcie przychodów w wysokości 1 600 000,00 zł w okresie 2 lat od końca projektu.

Wartość projektu:  533 375,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 383 605,00 PLN